Welcome to MCC Haiti.

“Mwen pap vire do ba ou, mwen pap janm lage ou.”

“Mwen pap vire do ba ou, mwen pap janm lage ou.”

Aprè tranbleman de tè a 12 Janvye 2010, anpil moun te rete deyò paske tranbleman te kontinye, tankou moun yo nan foto sa a. MCC photo/Ben Depp.

Aprè tranbleman de tè a 12 Janvye 2010, anpil moun te rete deyò paske tranbleman te kontinye, tankou moun yo nan foto sa a. MCC photo/Ben Depp.

Haiti 60th anniversary mark-1.jpg

Lè MCC reflechi sou 60 ane nan travay ann Ayiti, genyen de moman kote espwa yo te melanje avek gwo pèt. Nan dat 12 Janvye, 2010, yon tranbleman tè ak mayitid 7.0 te frape Potoprens ki kapital la Ayiti ak kèk pwovens. Devastasyon an te ki yon rezilta ki pa bon nan peyi a paske manm fanmi yo te pèdi tout kay yo. Pou semèn aprè tranbleman de tè a, anpil moun te dòmi nan lari yo, yo tap pataje manje, dlo, rad ak anpil lòt bay, jiskaske tout moun te vinn jwenn gen konsantman pou antre nan kay yo ankò oubyen ale nan kan. 

Anpil moun sonje pèt terib akoz 12 Janvye, nan jou yo ki te vin aprè, moun yo Ayisyen sonje tou istwa yo sou fòs, rezistans, ak espwa. Kòm Ayiti ap kontinye rebati, ekip MCC ak ansíen ekip sonje aksyon zanmi yo, fanmi yo, as vwazen yo te fè nan jou sa yo ki te gen ensèntitid aprè tranbleman de tè. 


Joseph

Joseph.jpg

Joseph Saingelus rete nan Pòtoprens avèk madanm li ak 3 timoun li yo. Li gen 20 tan depi li ap travay pou MCC kòm Tenèdeliv.

Bonjou tout moun, 

Mwen rele Saingelus Joseph. Mwen ap travay nan MCC Ayiti depi 20 ane, e mwen ta vle rakonte yon ti istwa sou sa mwen te wè aprèke tranbleman tè a te finn souke e sa ki te fè anpil moun te blese ak mouri tou.

Jou 12 Janvye sa a tout moun te anba presyon e tout moun tap chèche jwenn fanmi yo ke yo pot ko wè, tande oubyen pale avèk yo. Men aprè jou sa a mwen te konstate kòman tout vwazen/vwazinn te mete tèt ansanm pou ede youn lòt jwenn fanmi pa yo epi mwen te wè tou kòman yo te pataje sa yo te genyen avèk youn avèk lòt, paske aprè tè a te fin tranble te gen gwo problèm manje e tout moun te pataje manje yo te genyen ak yon lòt ki pat genyen.

 Mwen te wè yon vwazen ki te abite tou prè mwen men ki pat janm alèz avèk lòt vwazen, aprè tè a te fin tranble anpil moun te blese e mouri tou e vwazen sa a te vin alèz avèk tout lòt moun e nou vin fè yon sèl nan yon tikote se la nou te dòmi leve pou anpil tan paske kay yo te gen gwo fann ladan yo epi gen kèk lòt moun kay yo te kraze tout  moun te fè yon sèl e dòmi menm kote e manje menm kote ak bwè menm kote pou anpil tan e chak tè tap bay dè replik tout moun tap rele yon sèl moun se te jezi sèlman lè sa a tout moun te wè tèt yo menm jan  sosyalman e espirityèlman.

Jou aprè tè a te fin tranble a te gen anpil espwa bòkote tout ayisyen, yo tap di yon sèl bagay peyi a pral chanje paske tout moun te mete tèt ansam  paske yo te kwè si yo te ankò vivan genyen yon rezon pou sa e yo te vle eksplwate rezon sa a. se pou tèt sa te gen yon pafèt amou youn pou lòt paske yo te kwè se nan inite yo ka fè peyi a reviv ankò aprè katastrof la.


 Herve

download.jpg

Herve Alcina rete nan Laplenn, deyò Pòtoprens avèk madanm li ak 5 timoun. Li genyen 9 an depi li ap travay pou MCC kòm Manadjè Lojistik yo.

Sa mwen te konstate nan Mekredi apre 12 Janvye, mwen pat vreman wè dezolasyon, mwen te plis we espwa, fòs ak enèji pou san ayisyen, kote youn tap sipòte lòt.

Ti istwa mwen te viv, te gen 2 vwazen ki te enmi depi ampil jou, apre 12 Janvye. Yo vinn zanmi. Yo vinn wè tan ap avanse nan fen. Anpil moun tap di “Bondye fidèl, mwen la mwen pa mouri.” Yo santi nesesite pou kole tèt yo ansanm pou viv tankou frè ak sè. Yo pataje manje, rad, ak dlo trete ansanm, epi te gen gwo van tèt ansanm ki tap vante nan zonn pam nan e mwen panse nan anpil lòt katye te gen sa tou.


Estere

Estere.jpg

Kounye a, Estere Alverno ap viv avèk mari li Filadèlfi, Pennslvani. Li se yon ansyen manm estaf MCC, li te travay pandan 5 ane kòm Jensyonè Prensipal.

12 Janvye nan lane 2010, yon gwo tranbleman tè te frape Ayiti. Se te desolazyon ak dèy ki te kouvri peyi a, tout moun te panse ke Ayiti te fini nèt paske anpil pitit peyi a te anba dekomb, kay yo kraze, moun pat genyen espwa. Se te premye fwa sa te rive pou anpil moun nan generasyon pam lan pou wè yon bagay konsa. Moun ki genyen lafwa kȯm moun ki pat genyen lafwa te inkiete anpil pou fiti peyi sa, yo panse espwa te fini.

Nan yon peyi sa ki pote espwa pou yon nasyon se lekòl, pye bwa yo flè lè yo ap fleri ak jan moun ap viv yon ak lòt, m vle pale fratènite ant moun. Nan jou apre tranbleman tè a, ke moun rele Goudougoudou paske moun yo te pè anpil epi yo pat genyen kote pou yo rete. Tout moun se te nan lari yo te rete anba tant sou plas piblik yo oubyen nan teren ki vid. Anpil moun te oblije retounen andeyò lakay yo ak fanmi yo.

Gouvenman Ayisyen an pat rete konsa, yo tap travay, byen bonè apre yo te mande pou lekòl louvri pòt li ankò, sa te pote lespwa pou moun wè ke lavi ap reprann nan peyi a.Timoun yo te kontan pou yo wè lot zanmi yo e yo te pataje eksperyans yo ak lot zanmi yo. Apre sa anpil moun te tounnen vini reprann travay yo nan kapital la. Sa ki te pote lespwa anko se fason jan Ayisyen yo tap viv yon ak lòt. Viv ansamn nan yon kominote sa pote lespwa, moun yo te konn priye ansann paske tout moun se nan lari yo te rete, yo te konn pataje manje yo ak pataje lafwa yo tou. 

 Men tou Bondye li men te pote touch pal nan retabli lespwa nan peyi Ayiti, lapli te tombe, menm lè li pat bon pou anpil moun men se te yon siy ke lavi ap tounnen nan fèy yo, nan flè yo ,moun ap jwen manje pou yo manje. Peyi a te rekomanse ap vèt epi moun yo te rekomanse genyen konfyans nan tèt yo, ou te ka wè moun ap souri menm lè kay yo kraze, yo rete anba tant oubyen yo genyen manb nan fanmi yo ki mouri.

Lespwa te retounen piti piti an Ayiti paske pèp ayisyen se yon pèp ki fò li genyen konfyans nan tèt li. Nan tout sa m te di piwo ki pote lespwa an Ayiti apre tranbleman tè a, moun ki pote lespwa ak konfyans pou pèp Ayesyen an se Bondye ki visite peyi a, se li ki restore moun e se li ki  restore peyi a. Li di san an pwòl labib nan liv Josue 1:5 “Mwen pap vire do ba ou, mwen pap janm lage ou.”

Coming Home to Kabay

Coming Home to Kabay

"I will not leave you nor forsake you"

"I will not leave you nor forsake you"